Elżbieta Witek na wezwanie NIK stawiać się nie zamierza. Zasłania się przepisami "rangi konstytucyjnej i ustawowej"

Najwyższa Izba Kontroli dwukrotnie wezwała Elżbietę Witek. Marszałek Sejmu nie zamierza stawiać się na wezwania. "Realizując wynikający z konstytucji obowiązek strzeżenia praw Sejmu, informuję, że moje stawiennictwo przed Najwyższą Izbą Kontroli nie jest możliwe" - oświadczyła polityczka PiS.
Zobacz wideo

"Wezwanie Marszałka Sejmu do stawienia się w charakterze świadka jest wydarzeniem bez precedensu w ponad 30-letniej historii III RP. Polski porządek prawny przyznaje Sejmowi względem NIK rolę nadrzędną, a szczególnymi uprawnieniami względem tego naczelnego organu kontroli państwowej wyposaża właśnie Marszałka Sejmu, który m.in. nadaje Statut NIK, posiada kompetencje dotyczące kształtowania kierownictwa NIK czy powołuje członków jego Kolegium" - podkreśliła marszałek Sejmu w oświadczeniu przekazanym PAP.

Jak dodała Elżbieta Witek, "te zasady nigdy dotąd nie były kwestionowane przez żadnego z prezesów NIK".

Przekazane PAP oświadczenie Witek związane jest z drugim wezwaniem, jakie Izba wystosowała do marszałek Sejmu. W drugiej połowie stycznia prezes NIK Marian Banaś informował o wysłaniu takiego drugiego wezwania. Termin wyznaczony został na środę 16 lutego.

Sprawa ma związek z prowadzoną przez delegaturę w Szczecinie kontrolą, dotyczącą programu Polskie Szwalnie. Elżbieta Witek miała lobbować za jednym z przedsiębiorców.

Prezes NIK Marian Banaś informując o przygotowaniu drugiego wezwania dla Witek mówił, że marszałkini Sejmu "została wymierzona kara porządkowa", w wysokości ok. 3 tys. zł.

Elżbieta Witek się tłumaczy

"Oświadczam, że zgodnie z przepisami (...) Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. nie jest dopuszczalne podejmowanie wobec Marszałka Sejmu czynności kontrolnych, w tym przesłuchanie w charakterze świadka na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli" - oświadczyła marszałek Witek.

Jak wskazała, "godząc się na wezwanie Marszałka Sejmu przez NIK naruszyłabym przepisy rangi ustawowej i konstytucyjnej, w tym konstytucyjną zasadę podległości NIK wobec Sejmu". "Stojąc na straży praw i godności Sejmu RP nie mogę się na to zgodzić" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Jednocześnie marszałek Witek zaznaczyła, że "kontrowersyjne działania Mariana Banasia kierującego NIK, względem Sejmu i jego organów w ostatnim czasie występują w koincydencji z procedurą rozpatrzenia wniosku Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi oraz rozpatrzonymi negatywnie wnioskami personalnymi, o które zabiegał".

"Mając poważne wątpliwości co do prawidłowości działań NIK pod kierownictwem Mariana Banasia zleciłam przygotowanie opinii prawnych przez Kancelarię Sejmu oraz cenionych ekspertów zewnętrznych. Podjęłam też decyzję o ich opublikowaniu. Wszystkie opinie wskazują na niedopuszczalność wezwania Marszałka Sejmu w charakterze świadka w postępowaniu toczącym się przed NIK" - oświadczyła Witek.

Wraz z oświadczeniem przekazanych zostało siedem opinii prawnych autorstwa: dra Andrzeja Pogłódka, dra hab. Bogumiła Szmulika (obaj UKSW), dra hab. Grzegorza Pastuszko (Uniwersytet Rzeszowski), dra hab. Krzysztofa Prokopa (UPH w Siedlcach), dra hab. Jarosława Szymanka, dra Zbigniewa Gromka (obaj Biuro Analiz Sejmowych) oraz dra hab. Pawła Sobczyka (Uniwersytet Opolski).

"Z uwagi na powyższe, realizując wynikający z art. 110 ust. 2 Konstytucji obowiązek strzeżenia praw Sejmu informuję, że moje stawiennictwo przed Najwyższą Izbą Kontroli nie jest możliwe" - skonkludowała swoje oświadczenie marszałek Witek. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM