Z odwołaniem się Jakubiak może być problem

Zawieszona w prawach członka PiS Elżbieta Jakubiak będzie miała problem z zapowiadanym odwołaniem się od decyzji prezesa. Statut partii, co prawda, przewiduje odwołanie się, ale od wykluczenia z partii.

Wciąż nie wiadomo jaki był powód zawieszenia Elżbiety Jakubiak w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo tylko tyle, ile powiedział Mariusz Błaszczak: "za postawę". Analizując statut Prawa i Sprawiedliwości, zamieszczony na www.pis.org.pl , dowiadujemy się jednak, że z odwołaniem, o którym mówi posłanka, mogą być problemy. Czytamy: "członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem i przyjętymi na podstawie statutu regulaminami", w dwóch przypadkach:

"W momencie "złożenia przez członka lub członka honorowego pisemnego oświadczenia Prezesowi Zarządu Okręgowego lub Prezesowi PiS, jeżeli członek lub członek honorowy pełni funkcję lub zajmuje stanowisko, w przypadku pełnienia których z mocy prawa nie może prowadzić działalności politycznej", oraz z chwilą "wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on (członek PiS - dop. red.) dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia".

Odpowiedzialność dyscyplinarna określona jest w rozdziale XII statutu PiS. Czytamy:

"Członek partii PiS ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania postanowień Statutu, niestosowania się do decyzji władz partii PiS, postępowania sprzecznego z programem PiS, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów PiS".

Kary jakie w postępowaniu dyscyplinarnym, mającym na celu "ustalenie czy i w jakich okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się przewinień dyscyplinarnych", mogą być stosowane, to: upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat oraz wykluczenie z PiS.

W statucie nie ma natomiast ani słowa na temat odwołania się od zawieszenia. Tylko w art. 41, zatytułowanym "wykluczenie członka", jest mowa o odwołaniu:

"Członek może odwołać się do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały. (...) Uchwała Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydana po rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia, jest ostateczna" .

TOK FM PREMIUM