Program gospodarczy nowego rządu [PEŁEN TEKST]

Dwie godziny po wygłoszeniu przez premiera exposé na stronie Kancelarii Premiera zamieszczono pełen program gospodarczy nowego rządu. Zamieszczamy cały tekst. Zobacz, czy zmiany dotkną również Ciebie.

W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą strefy euro rząd przygotował zestaw niezbędnych działań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków.

Największe zmiany dotyczyć będą systemu emerytalnego oraz podatkowego. Ich przeprowadzenie jest niezbędne, by Polska w przyszłości mogła szybko się rozwijać i uzyskać przewagi konkurencyjne nad innymi europejskimi krajami. Zaproponowane podczas exposé Donalda Tuska rozwiązania oparte są na dwóch zasadach: solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Sytuacja gospodarcza strefy euro jest bardzo niepewna, dlatego minister finansów przygotowuje trzy warianty budżetu państwa. W grudniu rząd przedłoży sejmowi najbardziej prawdopodobny wariant. Celem jest wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 roku i obniżenie go do końca kadencji do 1 procent PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2012 roku spadnie do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015.

System emerytalny

Rząd będzie kontynuował reformy systemu emerytalnego w duchu sprawiedliwości, eliminowania przywilejów i stabilnych finansów publicznych dla przyszłych pokoleń.

- Od 2013 stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Podnosząc wiek emerytalny o 1 miesiąc co cztery miesiące ten poziom osiągnięty zostanie dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040. Dzięki tym zmianom państwo przestanie nadmiernie zadłużać obecne i przyszłe pokolenia na potrzeby emerytur. Do 2020 roku, dług Polski w relacji do PKB spadnie do 44 procent, do 2030 roku do 40 procent, a do 2040 roku do 35 procent PKB. Dłuższy okres pracy to wyższe emerytury, zwłaszcza dla kobiet. Dziś 38-letnia kobieta, która przejdzie na emeryturę w nowym systemie w 2040 roku w wieku 67 lat będzie miała blisko dwukrotnie wyższą emeryturę niż gdyby przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Dla kobiety w wieku 50 lat, która w wyniku stopniowych zmian przejdzie na emeryturę w wieku 63 lat, ta emerytura będzie wyższa o 15-20 procent. Stopniowe wprowadzenie nowego wieku emerytalnego pozwoli na aktywną politykę państwa wspierającą zatrudnienie osób starszych. Konkretne programy opracuje Ministerstwo Pracy już w 2012 roku, żeby mogły one być uchwalone razem ze zmianą systemu.

- W 2012 roku waloryzacja rent i emerytur będzie kwotowa. Ten sposób waloryzowania, który chroni uboższych emerytów, utrzymany zostanie w czasie kryzysu.

- Dla wstępujących do służby od lipca 2012 zaczną obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emeryturę służb mundurowych - wiek emerytalny zostanie ustanowiony na 55 lat, a staż służby zostanie wydłużony do 25 lat.

- Uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę będą w przyszłości dotyczyły wyłącznie górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. Niektórzy z pozostałych uprawnionych do emerytur górniczych będą mogli skorzystać z emerytur pomostowych, pozostali wejdą do systemu powszechnego.

- Dokonamy zostanie przegląd uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów.

System podatkowy

Zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej likwidowane będą nieuzasadnione przywileje i luki podatkowe.

- Ulgi w podatkach powinny być nakierowane na poprawę dzietności, promować wielodzietność. Dlatego rząd podwyższy o 50 procent ulgę na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pozostanie bez zmian, a ulga na pierwsze dziecko przysługiwać będzie tam, gdzie dochód na rodzinę nie przekracza 85 tys. złotych rocznie, czyli na poziomie pierwszego progu podatkowego. Pomoc w postaci becikowego dotyczyć będzie także tylko tych rodzin o dochodach poniżej 85 tys. złotych.

- Ograniczony zostanie przywilej podatkowy dla umów autorskich. Odpisanie 50-procentowych kosztów uzyskania będzie możliwe do przychodu w wysokości 85 tys. złotych rocznie. Powyżej tego progu twórcy płacić będą normalny podatek.

- Zlikwidowana zostanie ulga podatkowa na Internet, bo usługi tanieją, a państwo wspomaga budowę nowoczesnej sieci w całym kraju.

- Zamknięta zostanie możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Rząd będziemy twardo reagował na inne próby omijania podatków.

Składki

- Obniżenie składki rentowej w czasie najlepszej koniunkturę było zbyt daleko idące i spowodowało 20 miliardowy deficyt w systemie rentowym. Konieczne jest częściowe odwrócenie tamtej decyzji, poprzez podniesienie składki dla pracodawców o 2 punkty procentowe. Składka dla pracowników pozostanie na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta pozwoli zmniejszyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 13 mld zł rocznie.

- Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona zostanie od lutego 2012 roku składka zdrowotna dla rolników. Jako rozwiązanie przejściowe, zostanie ona zróżnicowana kryterium wielkości gospodarstwa. Państwo dalej będzie opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów, całą składkę, czyli ok. 36 złotych miesięcznie. To tyle samo ile z własnych środków opłacają prowadzący działalność gospodarczą. W następnym kroku składka będzie płacona na tych samych zasadach co w systemie powszechnym, łącznie z możliwością odliczenia jej części od podatku.

- Ponieważ rolnictwo też jest działalnością gospodarczą, od 2013 dla gospodarstw rolnych rząd rozpocznie wprowadzanie rachunkowości, a następnie opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo rozszerzając te zasady na mniejsze. Podatek od dochodów dla gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Stosowanie rachunkowości rolnej jest rozważane na poziomie UE w powiązaniu z dopłatami dla rolników w przyszłości, a zatem będziemy na to dobrze przygotowani.

- Kiedy uporządkowana zostanie kwestia rachunkowości rolnej, możliwe będzie zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co umożliwi likwidację KRUS.

Bogactwa naturalne

Państwo powinno czerpać większe zyski z bogactw naturalnych.

- Zwiększona zostanie danina pobierana od wydobycia bogactw naturalnych, takich jak miedź i srebro.

- W kwestii eksploatacji gazu łupkowego przygotowane zostaną przepisy, które zapewnią znaczące dochody dla państwa.

Odchudzona i służebna administracja

Wśród priorytetów rządu znalazły się deregulacja i zmiany, mające na celu usprawnienie i unowocześnienie funkcjonowania administracji publicznej.

- Ministrowie dostaną zadania-kontrakty na kluczowe projekty i będą monitorowani na bieżąco z ich realizacji.

- Nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmie się usprawnieniem funkcjonowania polskiej administracji. Płaca związana zostanie z wydajnością urzędników i satysfakcją klienta. Skoordynowane i przyspieszone zostaną projekty związane z komunikacją elektroniczną pomiędzy urzędami a obywatelami.

- Usprawnione zostanie funkcjonowanie sądów - przeciętne postępowanie sądowe powinno skrócić się o 1/3.

- Uproszczone zostaną procedury budowlane - skrócenie czasu na wydawania pozwolenia na budowę do 100 dni dla dużych inwestycji i do 60 dni dla małych inwestycji.

- Uwolnionych zostanie połowa zawodów regulowanych.

- Ograniczona zostanie nadprodukcja ustaw - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie silnie kontrolowała skutki regulacji i eliminowała niepotrzebne przepisy. Wprowadzony zostanie także obowiązek przeglądu nowych ustaw po dwóch latach funkcjonowania.

* * *

Wśród priorytetów rządu, obok działań antykryzysowych związanych z niepewną sytuacją strefy euro, znajdują się m.in. budowa silnej pozycji Polski w Europie i na świecie, powiększenie potencjału obronnego Polskich Sił Zbrojnych, podwyżki dla policjantów i żołnierzy, dokończenie wydatkowania funduszy UE na lata 2007-2013, pozyskanie minimum 300 mld zł z budżetu UE na lata 2014-2020, kontynuacja budowy infrastruktury: dróg, kolei i portów lotniczych, inwestycje w edukację i naukę oraz reforma opieki zdrowotnej.

DOSTĘP PREMIUM