Wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki jest wzór? Jak je napisać, co trzeba o nim wiedzieć?

Umowa o pracę może być zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony i na czas określony. Co jednak, kiedy zachcemy taką umowę wypowiedzieć? Jaki jest wzór wypowiedzenia umowy o pracę?
Zobacz wideo

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jakie są jej rodzaje?

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana z inicjatywy pracodawcy bądź pracownika. Można to zrobić na trzy sposoby: na mocy porozumienia stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W trzecim wariancie okres ten różni się w zależności od rodzaju zawartej umowy. Okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach lub miesiącach muszą się kończyć w terminach określonych w art. 30 § 21 k.p. A więc jakich?

Najpierw przyjrzyjmy się umowie na okres próbny. W tym wypadku wynosi on 3 dni robocze, jeśli czas zatrudnienia nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień, jeśli czas zatrudnienia jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, kiedy czas zatrudnienia wynosi 3 miesiące. Inaczej to wygląda, kiedy chodzi o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony i na czas określony. Tutaj okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy i 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Przy składaniu wypowiedzenia należy pamiętać o przestrzeganiu procedur wynikających z przepisów. Odpowiednie obliczenie okresu zatrudnienia jest tu kluczowe. Trzeba brać przy tym pod uwagę rozmaite okoliczności, jak chociażby to, że do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę. Co musi w nim być?

Na obecną chwilę przepisy nie przewidują konkretnego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że forma pisemna ma zawsze przewagę nad innymi. W razie sporu z pracodawcą, pracownik będzie zmuszony udowodnić fakt wypowiedzenia umowy o pracę, co bez odpowiedniego dokumentu może stanowić nie lada problem. Warto również zadbać o potwierdzenie doręczenia wypowiedzenia umowy, ponieważ jest ono oświadczeniem jednostronnym, w związku z czym nie wymaga akceptacji drugiej strony.

Co więc powinno znaleźć się w pisemnym wypowiedzeniu umowy o pracę? Przede wszystkim dane pracownika i pracodawcy. Jak we wszystkich tego rodzaju pismach, warto przestrzegać zwyczaju umieszczania danych pracownika po lewej stronie, a pracodawcy po prawej. Wzmocni to czytelność pisma. Podobnie zresztą jak wytłuszczony nagłówek "Wypowiedzenie umowy o pracę", pod którym umieszczone zostaną informacje o rozwiązaniu umowy wraz z podaniem daty zawarcia umowy, jej numeru (w przypadku braku można pominąć) i okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest także miejsce na podpis pracownika i pracodawcy. W prawym górnym rogu dokumentu powinny znaleźć się również miejscowość i data. Jeśli wypowiedzenie umowy jest inicjatywą pracownika, nie musi on podawać przyczyny.

DOSTĘP PREMIUM