Do kiedy wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok?

Wielu pracowników weszło w nowy rok z zaległym urlopem wypoczynkowym. Tymczasem przysługujące dni wolne nie mają nieskończonego "terminu ważności". Do kiedy wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok? Co z zaległym urlopem za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • Do kiedy wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok?
  • Jaka jest kara za nieudzielenie urlopu pracownikowi?
  • Co z zaległym urlopem za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19?

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają zapewniony okres urlopowy, który w zależności od stażu pracy wynosi 20 dni (staż mniejszy niż 10 lat) lub 26 dni (staż większy niż 10 lat). Zaległy urlop to tak naprawdę niewykorzystany urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku, który część pracowników odkładała na wszelki wypadek albo zwyczajnie nie czuła potrzeby jego wykorzystania. Jednak taka kumulacja dni wolnych nie ma nieskończonego "terminu ważności". Do kiedy wykorzystać zaległy urlop za 2020 rok? Jeżeli w 2020 roku pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu, to musi te zaległe dni wolne spożytkować do 30 września następnego roku - czyli do 30 września 2021.

Termin 30 września jest ostateczny i nie powinno się planować zaległego urlopu na listopad czy grudzień. Jednocześnie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zaległy urlop można rozpocząć ostatniego przewidzianego dnia, czyli właśnie 30 września. Oznacza to, że pracownik, który ma 10 dni zaległego wolnego za 2020 rok, może przebywać na urlopie najpóźniej od 30 września do 9 października 2021 roku. Dopilnowanie tych terminów leży przede wszystkim w gestii pracodawcy, ponieważ to on ponosi konsekwencje w przypadku uchybienia. W myśl. art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a jeśli w firmie takowego nie ma, to pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Urlopu wypoczynkowego, w tym zaległego, nie można się zrzec.

Zaległy urlop za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19

Do obowiązków pracodawcy należy udzielenie 20 lub 26 dni urlopu każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Ponieważ dni wolne muszą zostać wykorzystane do 30 września następnego roku, może on wysłać pracownika na urlop nawet bez wcześniejszego uzgadniania dogodnego momentu. Wiąże się to z tym, że nadrzędnym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie terminu określonego w przepisach. Jaka jest kara za nieudzielenie urlopu pracownikowi? W przypadku niewywiązania się z udzielenia pracownikowi urlopu, pracodawca naraża się na karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 złotych.

Co z zaległym urlopem za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19? Wraz z pojawieniem się w Polsce wirusa SARS-COV-2 wiele aspektów życia, w tym prawnych, musiało zostać dostosowanych do okołopandemicznej sytuacji. Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. ustawy covidowej) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

TOK FM PREMIUM