Co decyduje o potencjale biznesowym regionu?

Atrakcyjne położenie, potencjał ekonomiczny, bogactwo terenów inwestycyjnych, różnorodność obszarów rozwoju, dostępność energetyki odnawialnej, wsparcie lokalnych władz czy profesjonalna kadra pracowników - oto cechy regionu przyjaznego dla biznesu, który ma szansę przyciągnąć nowych inwestorów, również z zagranicy.

Ponad 30 lat od momentu transformacji Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Początkowy rozwój związany z możliwością relatywnie taniej produkcji i obsługi, obecnie napędzany jest coraz wyższymi kompetencjami kadr pracowniczych, rozwojem nowoczesnych technologii oraz energii odnawialnej czy bogactwem terenów inwestycyjnych dostosowanych do profesjonalnej obsługi dużych i małych przedsiębiorstw.

O potencjale biznesowym regionu decyduje zatem kilka istotnych czynników, budujących atrakcyjność w oczach inwestorów, a zależą one od uwarunkowań i sposobu ich wykorzystania przez lokalne władze, tworzących wieloletnie strategie rozwoju danego obszaru.

Województwo kujawsko-pomorskie i czynniki decydujące o jego atrakcyjności

Jednym z najszybciej rozwijających się obecnie regionów naszego kraju o wciąż nie do końca wykorzystanym potencjale, jest województwo kujawsko-pomorskie. Strategiczne położenie umożliwia sprawny dostęp do rynków i dostawców znajdujących się w kraju i Europie: województwo jest położone w centralnej części kraju, w samym sercu kontynentu, sąsiaduje z pięcioma innymi polskimi województwami. Jest jednym z dwóch obszarów, w którym zlokalizowane są aż dwa ośrodki władzy: administracji rządowej w Bydgoszczy i samorządowej w Toruniu. Oba wymienione miasta są ważnymi ośrodkami biznesu międzynarodowego i posiadają wysoki potencjał gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny. W rankingu Forbesa z 2010 r. Toruń zajął pierwsze, a Bydgoszcz dziewiąte miejsce w ocenie polskich miast najatrakcyjniejszych dla biznesu.

GrudziądzGrudziądz Andrzej Goinski

Dostępność w relacjach międzyregionalnych i międzynarodowych

Obszar Kujawsko-Pomorskiego gęsto oplata dobrze zorganizowana infrastruktura drogowa. Tędy prowadzi autostrada A1 i droga ekspresowa S5 łączące Skandynawię z południem Polski i Europy oraz wiele dróg krajowych. Region znajduje się w również w obrębie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (z ang.Trans-European Transport Networks, czyli program unijny dotyczący europejskich sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych).

Komunikację wspiera regionalny port lotniczy w Bydgoszczy, planowana jest linia kolejowa sprawnie łącząca z lotniskiem całe województwo. Jedną z przygotowywanych inwestycji jest Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, który ma umożliwić powiązanie regionu m.in. z portami morskimi w Trójmieście, jak również w ujęciu międzynarodowym Bałtyk z Adriatykiem.

Stacja kolejowa w BydgoszczyStacja kolejowa w Bydgoszczy Fot. Tymon Markowski / Urzad Marszalkowski

Wsparcie dla biznesu to podstawa

Na atrakcyjność gospodarczą regionu wpływa wsparcie oferowane przez instytucje samorządowe. Działający na terenie kujawsko-pomorskiego przedsiębiorcy mogą liczyć na wielowymiarową pomoc w rozwoju działalności. Na wsparcie dla przedsiębiorstw położonych na terenie województwa w mijającej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przeznaczona była co czwarta złotówka z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Prężnie działają też marszałkowskie instytucje dysponujące m.in. preferencyjnymi pożyczkami finansowanymi z RPO. Funkcjonujące w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dostarcza m.in. informacje o terenach inwestycyjnych, możliwościach wejścia z biznesem na rynki zagraniczne.

Bogatą ofertę dla biznesu posiada Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, a początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z przestrzeni biurowej oferowanej przez inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Z kolei Exea Data Center proponuje bezpieczną infrastrukturę i usługi IT dla biznesu, a Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych zapewniają środki finansowe na inwestycje.

ToruńToruń materiały partnera

Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Województwo kujawsko-pomorskie posiada bardzo duży w skali kraju zasób atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych, przygotowanych planistycznie, często kompleksowo uzbrojonych terenów pod inwestycje. Oferowane obecnie tereny zajmują tu obszar około 3 tysięcy ha. 

Ze względu na rozmiar terenów inwestycyjnych, w części gmin istnieją świetne warunki dla rozwoju działalności gospodarczych o charakterze wielkopowierzchniowym i z tego też względu o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Do takich należą: 

- Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno. To potencjalnie najbardziej atrakcyjny wielkoobszarowy teren inwestycyjny w skali kraju o dużej powierzchni prawie 500 ha. Na wysoką atrakcyjność tej lokalizacji wpływają: bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1, bliskość do Bydgoszczy (50 km) i Torunia (25 km), czyli miast o atrakcyjnych zasobach kadrowych, jak również brak istotnych barier środowiskowych, technicznych czy społecznych. Obszar jest własnością Skarbu Państwa co pozwala na skorzystanie z uproszczonych procedur administracyjnych związanych z lokalizacją inwestycji.

Kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie materiały partnera

- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Jest to ośrodek silnego rozwoju innowacyjności i wielodziedzinowej współpracy gospodarczej. Zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy teren o powierzchni prawie 300 ha, znajduje się z dala od osiedli mieszkaniowych, jest bardzo dobrze skomunikowany z drogami ekspresowymi i autostradami i systemem linii kolejowych. Jest kompleksowo wyposażony w infrastrukturę techniczną. Na terenie parku pracuje obecnie kilka tysięcy osób i znajduje się tu ponad 150 podmiotów.

(BYDGOSKI PARK PRZEMYSLOWO-TECHNOLOGICZNY(BYDGOSKI PARK PRZEMYSLOWO-TECHNOLOGICZNY MAREK DEMBSKI

- Brzeska Strefa Gospodarcza. To umiejscowiony na terenie gminy Brześć Kujawski teren o powierzchni około 400 ha. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 100-tysięcznego Włocławka, ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne, jest centralnie położony z perspektywy całego kraju, a do tego w pełni uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Jest to obecnie obszar silnie rozwijający się i generujący nowe miejsca pracy.

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we WłocławkuBazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku Szymon Zdzieblo / www.tarantoga.pl

Oprócz wskazanych powyżej, w Kujawsko-Pomorskiem wyznaczono kilkanaście wielkopowierzchniowych terenów inwestycyjnych. Ich cechą charakterystyczną są: dobra dostępność komunikacyjna, możliwość wyboru przestrzeni inwestycyjnych o zróżnicowanych walorach, jak również bliskość dużych ośrodków miejskich, oferujących zasób wykwalifikowanych kadr, zaplecze finansowo-konsultingowe, a także jest lub może być podstawą rozwoju współpracy badawczo-rozwojowej oraz naukowej z przedsiębiorcami. 

"Wschodząca gwiazda" sektora BPO i inne możliwe obszary rozwoju

Polska jest obecnie jednym z europejskich i światowych liderów branży BPO/SSC. Ośrodki pofesjonalnych usług dla biznesu, uzależnione głównie od dostępności profesjonalnej kadry oraz odpowiedniej infrastruktury, to także najprężniej rozwijający się obecnie sektor gospodarki kujawsko-pomorskiego. Obie stolice, Toruń i Bydgoszcz otrzymały od Colliers International tytuł "wschodzącej gwiazdy" w obszarze usług z sektora BPO.

Obecnie w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 200 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a największą grupę stanowią te działające w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Jednocześnie warto wspomnieć, iż w większości tych sekcji województwo wykazuje wciąż duży potencjał rozwojowy.

Wizytówką regionu jest bardzo dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy, znany z produkcji żywności wysokiej jakości. Województwo jest także liderem w produkcji papieru i wyrobów papierniczych, a także znaczącym dostawcą produkowanych chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, metali, mebli, produktów przemysłu elektromaszynowego oraz środków transportu. Do tego obszar jest zasobny w sól kamienną, wapienie i margle.

Funkcję katalizatora i akceleratora procesów innowacyjnych w gospodarce pełnią obecnie tzw. klastry gospodarcze. W Polsce powstało ich dotąd piętnaście, a jednym z nich jest Bydgoski Klaster Przemysłowy, będący w kraju liderem branży narzędziowej oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych – dziedzin, z których dobrego rozwoju Kujawsko-Pomorskie jest znane. Skupia on przedsiębiorstwa, jak również instytucje okołobiznesowe, takie jak uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców czy instytucje finansowe. Bydgoski Klaster Przemysłowy jest wyróżniającym się w kraju podmiotem działającym w dziedzinie należącej do inteligentnych specjalizacji województwa.

Kujawsko-pomorskieKujawsko-pomorskie materiały partnera

 Warto też wspomnieć o potencjale naukowo-badawczym funkcjonujących w regionie szkół wyższych, spośród których Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zalicza się do elitarnego grona uczelni badawczych, a Politechnika Bydgoska jest najmłodszą uczelnią tego typu w kraju. Ponadto dobrze rozbudowana sieć szkół zawodowych przygotowuje przyszłe kadry dla gospodarki regionu praktycznie w każdej branży, co stanowi zachętę dla przyszłych inwestorów, chcących rozpocząć biznes w Kujawsko-Pomorskiem. 

Nowoczesny biznes stawia na OZE

Już obecnie połowa zużywanej energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem pochodzi ze źródeł odnawialnych. Podkreślić należy ich różnorodność i swoistą ewolucję. Pierwotnie czysta energia produkowana była wyłącznie przez elektrownie wodne, których działa w regionie ponad 50. Potem na dużą skalę rozwinęła się energetyka wiatrowa, a dziś województwo jest jednym z liderów w zakresie paneli fotowoltaicznych i biogazowni.

W przyjętej w 2020 roku strategii rozwoju, samorząd województwa deklaruje osiągnięcie do 2030 roku produkcji „zielonej energii" w takiej ilości, która całkowicie zaspokoi pełne zapotrzebowanie energetyczne województwa.

Jest to więc bardzo atrakcyjny obszar dla inwestorów z tej branży. Wciąż rozważane jest dalsze energetyczne wykorzystanie Wisły. Budowa stopnia wodnego w Siarzewie wzmocni w przyszłości pozycję województwa jako lidera w produkcji energii z wykorzystaniem zasobów wodnych. 

Potencjał turystyczny i turystyka biznesowa

Nie jest to fakt powszechnie znany, ale województwo kujawsko-pomorskie jest bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Oferuje bazę hotelową o wysokim standardzie wraz z zapleczem konferencyjnym do spotkań biznesowych, kongresów, znanych międzynarodowych imprez kulturalnych oraz sportowych. Ponadto ze względu na wysokie walory przyrodnicze i atrakcyjne dziedzictwo kulturowe stanowi także atrakcyjne warunki dla pobytów wakacyjnych i urlopowych.

Bory TucholskieBory Tucholskie materiały partnera

Znajdujący się na terenie regionu Toruń to obiekt Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, z tego względu stanowi atrakcję turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego o największym potencjale. Średniowieczny zespół miejski miasta to jeden z najlepiej zachowanych pierwotnych kompleksów architektoniczno-urbanistycznych w całej Europie. Są to doskonałe warunki do rozwoju kompleksowego produktu turystycznego, który obejmuje wszelkie działania kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe. 

Oprócz Torunia, wśród miejsc o największej atrakcyjności turystycznej wymienić należy Biskupin - jako najsłynniejszy w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny, Chełmno – Pomnik Historii i ośrodek dziedzictwa historyczno-kulturowego, Bory Tucholskie i Pojezierze Brodnickie oraz Bydgoszcz - nazywaną wprawdzie wodną stolicą Polski, ale będącą również głównym ośrodkiem biznesowym i kulturalnym o wieloletniej tradycji.

Uzdrowisko w InowrocławiuUzdrowisko w Inowrocławiu WOJTEK SZABELSKI

Być może jednak najbardziej rozpoznawalną ofertą turystyczną regionu są jego uzdrowiska. Co piąty kuracjusz polskich uzdrowisk leczy się na terenie Kujawsko-Pomorskiego. Ciechocinek i Inowrocław mają ugruntowaną renomę znakomitych uzdrowisk. Oprócz tych dwóch flagowych przedsiębiorstw, coraz prężniej rozwija się najmniejsze uzdrowisko w województwie – Wieniec Zdrój. 

TOK FM PREMIUM