Wybory prezydenckie. Głosowanie korespondencyjne. Co będzie zawierać pakiet? W jaki sposób oddać ważny głos?

Wtorek jest ostatnim dniem, kiedy można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Zgłoszenie będzie dotyczyło także ewentualnej drugiej tury wyborów.
Zobacz wideo

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może zagłosować korespondencyjnie. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

Głosowanie korespondencyjne. Jak zgłosić taki zamiar?

Aby zagłosować korespondencyjnie, najpóźniej we wtorek, trzeba zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona); imię ojca; datę urodzenia; numer PESEL wyborcy; wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało któregoś z powyższych wymogów, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie jest objęty obowiązkową kwarantanną, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.

Głosowanie korespondencyjne. Co będzie zawierał pakiet?

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację, od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Co będzie zawierał pakiet wyborczy? - Pakiet będzie zawierał kopertę zwrotną, oświadczenie o osobistym, tajnym oddaniu głosu oraz oczywiście kartę do głosowania i kopertę na kartę do głosowania. Wyborca po wypełnieniu oświadczenia oraz wypełnieniu karty do głosowania zakleja kartę do głosowania w dedykowanej kopercie, którą wkłada do koperty zwrotnej, skierowanej do właściwej obwodowej komisji wyborczej - wyjaśnia pełnomocnik prezydenta Lublina ds. wyborów Łukasz Mazur.

Wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania, umieszcza ją w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i zakleja tę kopertę.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis.

Głosowanie korespondencyjne. Jak oddać pakiet wyborczy, by głos był ważny?

Zaklejoną, dużą kopertę - nasz pakiet wyborczy - możemy dostarczyć komisji wyborczej na trzy sposoby. 

- Możemy do piątku 26 czerwca oddać taki pakiet korespondencyjny do urzędu, dostajemy wtedy poświadczenie, że złożyliśmy swój pakiet korespondencyjny. Możemy też taki pakiet oddać do specjalnych skrzynek wystawionych przez Pocztę Polską. A także możemy w dniu wyborów odnieść taki pakiet do komisji wyborczej i przekazać go komisji - tłumaczy pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. wyborów Rafał Miszczuk.

Naszą kopertę zwrotną do komisji może dostarczyć też inna osoba w obwodzie głosowania, w którym osoba głosująca jest wpisana do spisu wyborców.

Co istotne, po zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców znajduje się odpowiednia adnotacja i nie możemy już pójść zagłosować w dniu wyborów. 

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą, obowiązuje także na okoliczność ewentualnej drugiej tury. 

Posłuchaj w aplikacji TOK FM.

TOK FM PREMIUM