Regulamin konkursu "Konkurs narciarski"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "Konkurs narciarski", zwanego dalej "Konkursem", jest GRUPA RADIOWA AGORY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 15.480.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne, zwanej w dalszej części Regulaminu "Stacją Radiową".

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Eurosport Polska, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000029265, NIP 521231253, o kapitale zakładowym w wysokości 50000,00 PLN, zwana dalej "Fundatorem"

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do używania telefonu w sieci komórkowej dostępnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Konkurs odbędzie się w dniu 01.02.2011.

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tokfm.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniu wskazanych w pkt I ust. 6 Regulaminu zadzwonić pod numer telefonu wskazany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej i odpowiedzieć na zadane przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej.

2. Całkowity koszt jednej minuty połączenia według stawek operatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia, w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są narty carvingowe Atomic z wiązaniami, o wartości 600 złotych (dalej: "Nagroda"). W Konkursie zostanie rozdana jedna Nagroda

2. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskuje Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy w danej edycji Konkursu nawiąże połączenie telefoniczne z Prowadzącym i na antenie Stacji Radiowej odpowie prawidłowo na pytanie konkursowe.

2. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania jednej z Nagród, powoływany dalej jako "zwycięzca Konkursu", zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, pod który ma zostać wysłana nagroda oraz numer NIP.

3. Zwycięzca Konkursu, któremu przyznana została Nagroda zobowiązany jest do dokonania z Organizatorem ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru tej Nagrody, przy czym odbiór nagrody może nastąpić nie wcześniej niż 2 lutego. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i zwycięzcę Konkursu lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

4. Wskutek odmowy podania przez zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 2 powyżej, odmowy dokonania przez zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń w terminie do dnia 21, zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody.

5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

6. Do chwili przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu Fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Fundator przekazując Nagrodę Zwycięzcy Konkursu działa za pośrednictwem Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich Fundatorowi.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie połączenia przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów sieci komórkowych lub Uczestników Konkursu.

2. Nawiązując połączenie z numerem wskazanym w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

DOSTĘP PREMIUM