Regulamin konkursu "A co Ty wiesz o banku centralnym?"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pt. "A co Ty wiesz o banku centralnym?", zwanego w dalszej części Konkursem, jest Inforadio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa ul. Czerska 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000023271, NIP: 5261001248, kapitał zakładowy 2.203.836 złotych , zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs przebiegać będzie w trakcie programu Raport Gospodarczy, emitowanego na antenie TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne, zwanej w dalszej części "Stacją Radiową".

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

8. Czas trwania Konkursu obejmuje czas między 16.12.2013r a 20.12.2013r. W trakcie trwania Konkursu odbędzie się 5 edycji Konkursu.

9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.tokfm.pl.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu, w okresie trwania Konkursu, musi słuchać Stacji Radiowej i po usłyszeniu informacji o Konkursie w której zawarte będzie pytanie Konkursowe, przesłać na adres mailowy konkurs@tok.fm zgłoszenie zawierające: prawidłową odpowiedź na pytanie, imię i nazwisko oraz numer telefonu Uczestnika Konkursu.

2. Wysyłając E-mail, o którym mowa w ustępie powyżej, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3. Za czas dotarcia E-maila, o którym mowa w punkcie powyżej, do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania E-maili w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY

1. Nagrodami w każdej edycji Konkursu są:

I Nagroda - moneta kolekcjonerska "Denar Bolesława Chrobrego srebro" o wartości nominalnej 5 złotych, o wartości numizmatycznej 95 złotych

II Nagroda - moneta kolekcjonerska "Witold Lutosławski srebro" o wartości nominalnej 10 złotych, o wartości numizmatycznej 85 złotych

2. W każdej edycji Konkursu zostaną przyznane dwie Nagrody: I Nagroda i II Nagroda.

IV. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

1. Prawo do otrzymania Nagrody uzyskają dwaj Uczestnicy Konkursu, którzy jako pierwsi w każdej jego edycji wyślą E-maila z poprawną odpowiedzią na pytanie oraz pozostałymi danymi, o których mowa w pkt II ust. 1 Regulaminu (dalej "Zwycięzca Konkursu'), przy czym Zwycięzca Konkursu, który wysłał e-mail pierwszy otrzyma I Nagrodę, a kolejny - II Nagrodę. .

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą).

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać przedstawicielowi Organizatora swoje imię i nazwisko oraz potwierdzić adres E-mail z którego odpowiadał na pytanie konkursowe a także potwierdzić treść udzielonej odpowiedzi.

4. Każdy Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania, z przedstawicielem Organizatora, ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 23.12 2013 r. lub też nieodebrania Nagrody w terminie do dnia 7.01.2014r.

V. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Administratorem danych jest Organizator.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 z późn. zm.).

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.tokfm.pl .

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w pkt I ust. 1 Regulaminu.

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji ('List').

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym w przedmiotowej sprawie stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

DOSTĘP PREMIUM