Wojewoda zamyka ruch wokół ambasady Izraela. To sposób na zablokowanie demonstracji

Sprawdź, które ulice w pobliżu ambasady Izraela będą zamknięte. Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera zakazuje ruchu kołowego i pieszego w tym rejonie. Jego zdaniem istnieje duże ryzyko konfrontacji "różnych środowisk", ze względu na planowaną demonstrację narodowców.

Za złamanie zakazu grozi grzywna. Obowiązuje on od dzisiaj do 5 lutego. Nie dotyczy mieszkańców i interesantów, którzy mieliby w tym rejonie załatwiać sprawy służbowe.

Przypominamy: W środę o godz. 17 przed ambasadą Izraela planowany jest protest środowisk narodowościowych, organizowany m.in. przez ONR, Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy. Narodowcy sprzeciwiają się słów ambasador Izraela Anna Azari, wypowiedzianych podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Czytaj więcej: "Drodzy Polacy, to proste". Rzecznik izraelskiego MSZ wyjaśnił, dlaczego sprzeciwia się ustawie o IPN

Krytykował on nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zakłada ona karę do trzech lat więzienia lub grzywny za "przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub w inny sposób rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Sprawdź, które ulice będą zamknięte.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego:

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w m. st. Warszawa zakaz ruchu kołowego i pieszego, od dnia 31 stycznia 2018 r.

od godz. 13.00 do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 24.00, na obszarze dróg:

1) Ludwika Krzywickiego od skrzyżowania z ulicą Filtrową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania

z ul. Wawelską (bez skrzyżowania);

2) Mariana Langiewicza od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (wraz ze skrzyżowaniem)

do ul. Prezydenckiej (bez skrzyżowania);

3) Błogosławionego Ładysława z Gielniowa od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (ze

skrzyżowaniem) do ul. Antoniego Solariego (bez skrzyżowania).

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy służb porządkowych i ratowniczych, mieszkańców oraz osób

odwiedzających nieruchomości położone przy drogach wymienionych w § 1.

§ 3. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie

i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094,

z późn. zm. 1)).

§ 4.1. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym

terenie poprzez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie oraz w środkach masowego przekazu.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Pożar na linii Polska-Izrael. Kryzys wywołała nowelizacja ustawy o IPN

DOSTĘP PREMIUM