Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - zmiana stawki. W jakiej wysokości i na jak długo jest teraz przyznawany?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy, po dokonaniu rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków. Od 1 czerwca zmieniła się wysokość zasiłku. Ile wynosi teraz i kto może otrzymać zasiłek?
Zobacz wideo

Jak poinformował we wtorek PAP resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2023 r. wyniosła 5,1 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt. proc., a w zestawieniu z końcem maja 2022 r. była niższa o 0,3 pkt. proc.

Według wstępnych danych w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, czyli o 18,3 tys. (2,2 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca maja 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 46,6 tys. osób (5,5 proc.).

Najniższe bezrobocie w maju br. zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

Według danych resortu pracodawcy zgłosili w maju do urzędów pracy 92,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 11,7 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Z bezrobociem związany jest zasiłek dla bezrobotnych popularnie nazywany kuroniówką. Aktualnie od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 r. podstawowa kwota, czyli 100 proc. zasiłku w Polsce wynosi:

 • przez pierwsze trzy miesiące  - 1 491,90 zł. 
 • przez pozostały okres - 1 171,60 zł. 

Przy prawie do zasiłku i wypłacanych kwotach, istotny jest staż pracy:

 • poniżej 5 lat - 80 proc. zasiłku podstawowego ( 1 192,90 zł przez trzy miesiące, później 937,30 zł);
 • 5 do 20 lat - 100 proc. zasiłku podstawowego ( 1 491,90 zł. zł przez trzy miesiące, później 1 171,60 zł)
 • powyżej 20 lat - 120 proc. zasiłku podstawowego (1 790,30 zł przez trzy miesiące, później 1 405,90 zł).

Warunki, które trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych 2023

Aby otrzymać kuroniówkę 2023, trzeba spełniać określone warunki: 

 • rejestracja w powiatowym urzędzie pracy;
 • co najmniej roczny staż pracy;
 • potwierdzenie przepracowania co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie;
 • poświadczenie, że w ww. okresie, otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie określone na dany rok ustawą, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 

Jednocześnie innym istotnym warunkiem, jest brak ofert stażu, przygotowania zawodowego, czy pracy w powiatowym urzędzie pracy - dla osoby ubiegającej się o zasiłek. 

Kto nie otrzyma kuroniówki 2023?

Aby dostać zasiłek dla osób bezrobotnych, nie wystarczy spełnić powyższych wytycznych. Ważne jest również kilka innych kwestii. Przede wszystkim na świadczenie nie może liczyć osoba, która: 

 • w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. (Wyjątkiem jest porozumienie, które nastąpiło z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, porozumienie stron, które było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn pracodawcy, oraz gdy wypowiedzenie lub porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania); 
 • odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • po skierowaniu przez urząd nie podjęła przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania prac ani innej formy zatrudnienia;
 • została zwolniona dyscyplinarnie;
 • otrzymała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. 

Jak długo można pobierać świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 można w Polsce pobierać:

 • 180 dni — mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 365 dni dla:  
 1. mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. osób utrzymujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, gdy małżonek też jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku;
 3. osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat;
 4. osób powyżej 50 roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.

Jednocześnie warto wiedzieć, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w określonych przypadkach, może zostać skrócony i wydłużony. 

Skrócony m.in. o okres:

 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • robót publicznych
 • odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek,
 • oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Pobieranie zasiłku może z kolei zostać wydłużone o czas, przez który przysługiwałby kobiecie zasiłek macierzyński – w przypadku urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania.

Źródło: pitax.pl/ /poradnikpracownika.pl/ PAP

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM