Jakie świadczenia należą się rodzicom po urodzeniu dziecka w 2023 r.? Wyjaśniamy

W Polsce dla młodych rodziców dostępnych jest kilka rodzajów świadczeń, z których można skorzystać po urodzeniu dziecka. To m.in. kilka programów takich jak RKO, 500 plus, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami czy tzw. kosiniakowe. Część z nich jest niezależna od kryterium dochodowego. Wyjaśniamy, czym się od siebie różnią i kto może z nich skorzystać.
Zobacz wideo

Pierwszym świadczeniem, po jakie mogą zgłosić się młodzi rodzice po urodzeniu dziecka w 2023 r., jest tzw. becikowe. 

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo, w wysokości 1000 zł.  Zgodnie z prawem o becikowe mogą się ubiegać:

 •  matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Jednak, aby dostać świadczenie, należy spełniać pewne warunki: 

 • kryterium dochodowe - aby dostać świadczenie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie może przekraczać kwoty 1922 zł.
 • opieka medyczna w trakcie ciąży - pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Rodzina 500 plus - świadczenie dla każdego dziecka

Najpopularniejszym świadczeniem w Polsce jest funkcjonujący od kwietnia 2016 roku, program "Rodzina 500 plus".

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Jest niezależne od ilości dzieci w rodzinie oraz od dochodów rodziców. Nie podlega opodatkowaniu. W ramach świadczenia rodzice otrzymują pieniądze do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Aby dostawać świadczenie, wystarczy wypełnić wniosek i aktualizować go raz w roku. Dotychczas w ramach świadczenia było wypłacane 500 złotych miesięcznie, od 2024 roku wysokość świadczenia ma ulec zmianie i będzie wynosić 800 zł na każde dziecko co miesiąc. 

Jak złożyć wniosek na 500 plus przez PUE ZUS? Wyjaśniamy krok po kroku

Świadczenie rodzicielskie, czyli kosiniakowe

Kolejnym świadczeniem, o jakie mogą się ubiegać rodzice, może być tzw. kosiniakowe, które przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, a które nie mogą pobierać zasiłku czy uposażenia macierzyńskiego. Skorzystać z niego mogą m.in. osoby bezrobotne, studenci czy osoby pracujące na umowę o dzieło. 

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie, nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom. Jego wysokość nie jest też uzależnione od kryterium dochodowego rodziny.

Jak informuje portal gov.pl., świadczenie rodzicielskie zwane kosiniakowym przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia.

Należy tu zaznaczyć, że kosiniakowe przysługuje ojcu dziecka tylko:

 • gdy został skrócony okres pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • z powodu śmierci matki dziecka;
 • z powodu porzucenia dziecka przez matkę.

Kosiniakowe wypłacane jest przez okres:

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Aby uzyskać kosiniakowe 2023, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Kosiniakowe - świadczenie rodzicielskie 2023. Kto otrzyma 1000 zł na dziecko? Wyjaśniamy

Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2023 r.? Zasiłek rodzinny i dodatki

Po urodzeniu dziecka w 2023 roku wielu rodziców może się też starać o zasiłek rodzinny oraz specjalne dodatki do tego zasiłku. Na dziecko w wieku do 5. roku życia zasiłek rodzinny w 2023 r. wynosi 95 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje: 

 • rodzicom,
 • jednemu z rodziców,
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Jednak, aby uzyskać pieniądze, należy spełniać tzw. kryterium dochodowe, w ramach którego dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł. W przypadku zasiłku rodzinnego i dodatków z nim związanych stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę". Odpowiednie dokumenty należy każdorazowo składać we właściwym urzędzie gminy lub miasta.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023

Warto pamiętać, iż do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka - przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł;
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 93 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami kwota dodatku zostaje zwiększona o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci;
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM