PIT i odliczenia od podatku 2021. Dzięki nim możesz odzyskać sporo pieniędzy [LISTA]

Ulga na dziecko, ulga remontowa, ulga rehabilitacyjna, a może nowa, wprowadzona przez Polski Ład ulga na powrót? Sprawdź, jakie odliczenia od podatku za 2021 rok możesz uwzględnić w swoim PITcie.

W ramach ulg podatkowych można dokonać dwóch rodzajów odliczeń:

 • odliczenie od dochodu – dzięki niemu można przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej,
 • odliczenie od podatku – zmniejszające wysokość samej kwoty podatku.

Ważne, aby podatnik w swoim rozliczeniu uwzględnił wszystkie przysługujące mu odliczenia, dzięki czemu zapłaci mniejszy podatek bądź uzyska większy zwrot. Sprawdź, z jakich odliczeń od podatku możesz skorzystać.

Odliczenia od podatku 2021 - to ulga na dziecko, ale nie tylko

 1. Ulga na dzieci (prorodzinna) - jej wysokość uzależniona jest od liczby dzieci:
 • Jedno dziecko: ulga miesięczna w wysokości 92,67 zł / ulga roczna w wysokości 1112,04 zł
 • Dwoje dzieci: ulga miesięczna po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł), ulga roczna w wysokości 1112,04 zł (łącznie 2223,08 zł)
 • Troje dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, a na trzecie dziecko 166,67 zł (łącznie 352,01 zł). Roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12 zł.
 • Czworo i więcej dzieci: ulga miesięczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i kolejne: 225 zł miesięcznie. Roczna ulga dla rodziców czwórki dzieci wynosi 6924 zł.

Aby skorzystać z ulgi na dzieci należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O.

 2.Ulga za składki prozdrowotne – w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Rozliczana tylko na deklaracji PIT

3. Ulga abolicyjna – za pracę za granicą. Przysługuje osobom, które podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polskim rezydentom podatkowym) i uzyskują określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1360 zł. Aby odliczyć ulgę abolicyjną, do zeznania rocznego należy dołączyć załączniku PIT/O

Odliczenia od dochodu 2021 - darowizny, składki emerytalne, ulga termomodernizacyjna i inne ulgi. Sprawdź co jeszcze można odliczyć 

Ulga termomodernizacyjna 2021 – uwzględnia wydatki poniesione przez właścicieli domów jednorodzinnych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczyć można od dochodu (w PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł. Ulgę termomodernizacyjną uwzględniamy na załączniku PIT/O.

Ulga budowlana (ulga remontowa 2021) – To ulga podatkowa pozwalająca obniżyć koszty budowy nieruchomości, zakupu gruntu czy dokonania remontu. JEst już nieaktualna, ale wciąż mogą z niej skorzystać osoby, które w latach 1992-1996 nabyły prawo do odliczania od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Ulgę ujmuje się w formularzu PIT/D.

Ulga IKZE (konto emerytalne) – uwzględnia kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W zeznaniu PIT za 2021 rok odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty: 6 310,80 zł. Ulgę należy uwzględnić w załączniku  PIT/O.

Ulga na badanie i rozwój - przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Każda firma może odliczyć do 100% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji, a każde centrum badawczo-rozwojowe aż 150%. Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/BR.

Składki ZUS – odliczenie dotyczy wyłącznie nie więcej niż 7,75% podstawy obliczenia składek. Tym samym nie odlicza się pełnej wartości składki - 1,25% nie podlega odliczeniu. Składki muszą być nie tylko wymagalne, lecz również faktycznie zapłacone. Odliczenia nie stosuje się do składek wymagalnych. Ulgę uwzględniamy tylko na deklaracji PIT.

Ulga na leki – odliczyć od dochodu można jedynie różnicę pomiędzy ceną leku a kwotą 100 zł w danym miesiącu. Innymi słowy, jeśli np. w styczniu wykupiłeś lekarstwa za 400 zł, to należy Ci się ulga w wysokości 300 zł (400 zł – 100 zł). Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/0.

Ulga rehabilitacyjna 2021 – ulga dla osób niepełnosprawnych lub mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz osób, które poniosły wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ulgę uwzględniamy na załączniku PIT/0.

Darowizny na kult (na Kościół) – darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego i cele kultu religijnego. Funkcjonuje limit 6% dochodu łącznie dla obydwu tych darowizn. Ulgę uwzględniamy na załączniku PIT/0.

Ulga dla krwiodawców – ekwiwalent pieniężny za ilość bezpłatnie oddanej krwi może zostać odliczony od podstawy opodatkowania. Podstawą jest specjalne potwierdzenie w otrzymanej legitymacji dla honorowego dawcy krwi, do 6% całkowitego dochodu wskazanego w deklaracji PIT. Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/0.

Darowizna na cele edukacji zawodowej – odliczenie od dochodu dotyczy darowizn na cele kształcenia zawodowego, przekazanych publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe), oraz publicznym placówkom i centrom (o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy). Istnieje górny limit odliczenia – łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa, ich łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu. Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/0.

Darowizna na cele walki z COVID-19 – dopuszczalne jest odliczenie darowizn przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii. Ulgę uwzględniamy w załączniku PIT/0.

Ulga na Internet – przysługuje każdej osobie, która ponosi wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Ulga nie może być wyższa, niż poniesione koszty. Maksymalna ulga na internet wynosi 760 zł. Ulgę uwzględniamy na załączniku PIT/0.

Ulga na powrót – podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, w ramach tej ulgi, przez cztery lata od powrotu do kraju mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie płacić PIT.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2021 – sprawdź jak zmniejszyć swój podatek

Każda osoba pobierająca emeryturę w 2021 r. może korzystać z ulg podatkowych. W tym zakresie warto wymienić następujące, które mogą obniżyć ostateczną kwotę podatku do zapłaty przez emeryta:

 • kwota zmniejszająca podatek (525,12 zł za 2021 rok) odliczana jest od emerytury w trakcie roku po 1/12 za każdy miesiąc, może ona obniżać podatek wynikający z rocznego rozliczenia PIT.  
 • ulga rehabilitacyjna (zasady odliczeń podane są wyżej),
 • odliczenie składek ZUS i zdrowotnych opłaconych przez emeryta (lub pobranych z jego wynagrodzenia lub świadczeń) odpowiednio od dochodu lub podatku,
 • ulga na IKZE – wypłacane z IKZE świadczenia podlegają opodatkowaniu, ale wpłaty na konto zabezpieczenia emerytalnego pozwalają na skorzystanie z ulgi podatkowej,
 • ulga na internet – rozliczana według zasad podanych wyżej.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM