Dodatkowe pieniądze do emerytury nie tylko dla matek. Sprawdź warunki

Jednym z dodatków dla emerytów jest comiesięczne świadczenie w ramach programu Mama 4 plus. To świadczenie nazywane często matczyną emeryturą może wynosić nawet 1000 złotych co miesiąc. O dodatek mogą się starać nie tylko matki, ale również ojcowie. Sprawdziliśmy jakie warunki trzeba spełniać, aby dostać dodatkowe pieniądze.

Program Mama 4 plus wszedł w życie w marcu 2019 roku. Jak podaje portal gov.pl w 2021 roku z tzw. matczynej emerytury skorzystało ponad 66,5 tys. osób.  Natomiast od 1 marca 2019 r., do końca 2021 r. łączna kwota wsparcia  wyniosła ponad 1,22 mld zł. W tym 1,18 mld zł to kwota świadczeń wypłaconych z ZUS, a 41,1 mln zł – z KRUS.

Emerytura dla matek 4 dzieci. Co to za program?

Program „Mama 4+" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. Jest wsparciem dla osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, aby uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. 

Mama 4 +.  Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Program przeznaczony jest dla osób obu płci, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, w tym emerytury i renty. Jeśli jednak takową pobierają, ale jest ona niższa niż minimalna emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Dla przykładu, jeśli podstawowa emerytura matki minimum czworga dzieci wynosi np. 217,98 złotych netto co miesiąc, rząd "dopełni" ją do najniższej emerytury, która jest waloryzowana i w 2022 roku wynosi 1217,98 zł netto, zatem taka osoba zyska co miesiąc 1000 złotych.

Matczyna emerytura. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus?

Jak informuje portal zus.pl, rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli nie ma się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. 

Świadczenie może uzyskać:

 •  matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
 •  ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Inną ważną kwestią jest miejsce zamieszkania. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce, przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

 •  polskie obywatelstwo 
 •  obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 •  zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Mama 4 plus? 

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć: 

 •  informację o numerach PESEL dzieci,
 •  oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 •  zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 •  orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Druk oświadczenia można znaleźć w salach obsługi klientów w oddziałach ZUS oraz na portalu zus.pl. 

W oświadczeniu trzeba potwierdzić m.in.:

 •  że urodziło się co najmniej 4 dzieci,
 •  wychowywało się co najmniej 4 dzieci. 

Poza tym  trzeba poinformować ZUS: 

 •  czy były przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna,
 •  czy na przestrzeni lat były ograniczone prawa rodzicielskie lub czy osoba ubiegająca się o   świadczenie takich praw była pozbawiona,
 •  czy jest ustalone prawo do emerytury lub renty,
 •  czy osoba składająca wniosek, pobiera emeryturę lub rentę,
 •  czy uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej,
 •  czy posiada gospodarstwo rolne, a jeśli tak, to jaka jest jego powierzchnia,
 •  czy uzyskuje dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
 •  czy uzyskuje inne dochody,
 •  czy przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym?

Osoba składająca wniosek o świadczenie powinna też potwierdzić inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jeśli starającym się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (inaczej świadczenie Mama 4 plus) jest ojciec, w oświadczeniu powinien wskazać datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo datę zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i powinien potwierdzić to odpowiednimi dokumentami. 

Źródło: gov.pl/ zus.pl/ next.gazeta.pl/

TOK FM PREMIUM