Świadczenie pielęgnacyjne 2023 - waloryzacja. Czy wysokość świadczenia wzrośnie dwa razy? Ile wyniesie?

Świadczenie pielęgnacyjne jest dodatkiem, który co roku podlega waloryzacji. Od marca 2023 roku kwota świadczenie będzie wyższa. Okazuje się jednak, że mimo iż minimalna pensja wzrośnie w przyszłym roku dwa razy, to wysokość wsparcia dla opiekunów zostanie podniesiona tylko raz. Ile wyniesie? Sprawdziliśmy.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. W 2023 roku zostanie zwaloryzowane.  Jednak mimo, że minimalne wynagrodzenie  ma wzrosnąć dwa razy - od 1 stycznia podwyżka wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł brutto, to świadczenie pielęgnacyjne 2023 wzrośnie tylko raz. 

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 – waloryzacja

O tym, że świadczenie pielęgnacyjne ma być podniesione w 2023 roku tylko raz, poinformował DGP, po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

- Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma brzmienie art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), który określa zasady weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia – i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko przekazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku – czytamy na stronach DGP.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 roku – ile będzie wynosiło?

Skoro najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia ma wzrosnąć z 3010 zł do 3490 zł brutto, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 proc. Oznaczałoby to wzrost świadczenia w 2023 roku z 2119 zł do 2457 zł.  I to prawdopodobnie  właśnie taka kwota będzie obowiązywała przez cały przyszły rok, bez kolejnego wyrównania od lipca.

Na oficjalne ogłoszenie zwaloryzowanej kwoty minister rodziny i polityki społecznej ma czas do 15 listopada.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. lub 25. roku życia - o ile wciąż się uczą. 

Może przysługiwać:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Należy jednak pamiętać, że  świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia lub pracy zarobkowej na rzecz podjęcia opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podjęcie się pracy równałoby się z odebraniem prawa do pobierania pieniędzy z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, czyli:

  • ustalenie niepełnosprawności osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które to ustalenie będzie świadczyć o konieczności współudziału w celu sprawowania opieki.
  • potwierdzenie, że nie podejmuje się żadnej pracy zarobkowej.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, które przysługuje osobom  wymienionym w odpowiedniej ustawie. Jego zadaniem jest przynajmniej częściowe wynagrodzenie dla osoby podejmującej się opieki nad osobą, która nie posiada zdolności do samodzielnej egzystencji.

Źródło: Gazeta.pl / Gov.pl/ Dziennik Gazeta Prawna/

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM