Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Ile wyniesie i kto go dostanie?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 nie jest świadczeniem przyznawanym każdej osobie pozostającej bez pracy. Aby otrzymywać to konkretne wsparcie od państwa, beneficjent musi spełnić szereg warunków. Jakich? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy, po dokonaniu rejestracji i spełnieniu odpowiednich warunków. Podlega on corocznej waloryzacji, która obowiązuje zawsze od 1 czerwca i jest ustalana na podstawie wskaźnika inflacji za poprzedni rok.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Aktualnie do 31 maja 2023 r. podstawowa kwota, czyli 100 proc. zasiłku w Polsce wynosi:

 • przez pierwsze trzy miesiące  - 1304,10 zł brutto;
 • przez pozostały okres - 1024,10 zł brutto.

Przy prawie do zasiłku i wypłacanych kwotach, istotny jest staż pracy:

 • poniżej 5 lat - 80 proc. zasiłku podstawowego (1043,28 zł przez trzy miesiące, później 819,28 zł);
 • 5 do 20 lat - 100 proc. zasiłku podstawowego (1304,10 zł przez trzy miesiące, później 1024,10 zł)
 • powyżej 20 lat - 120 proc. zasiłku podstawowego (1564,91 zł przez trzy miesiące, później 1228,91 zł).

Warunki, które trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać określone warunki, do których m.in. należą: 

 • zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy;
 • co najmniej roczny staż pracy;
 • potwierdzenie przepracowania co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie;
 • poświadczenie, że w ww. okresie, otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie określone na dany rok ustawą, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 

Jednocześnie innym istotnym warunkiem, jest brak ofert stażu, przygotowania zawodowego, czy pracy w powiatowym urzędzie pracy - dla osoby ubiegającej się o zasiłek. 

Kto nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych?

Aby dostać zasiłek dla osób bezrobotnych, nie wystarczy spełnić powyższych wytycznych. Ważne jest również dużo innych kwestii. I tak, na świadczenie nie może liczyć osoba, która: 

 • w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. (Wyjątkiem jest porozumienie, które nastąpiło z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, porozumienie stron, które było spowodowane zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn pracodawcy, oraz gdy wypowiedzenie lub porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania); 
 • odbywa praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie wyższe jak połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • po skierowaniu przez urząd, nie podjęła przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania prac ani innej formy zatrudnienia;
 • została zwolniona dyscyplinarnie;
 • otrzymała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. 

Jak długo można pobierać świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 można w Polsce pobierać:

 • 180 dni - mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 365 dni dla: 
 1. mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. osób utrzymujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, gdy małżonek też jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku;
 3. osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat;
 4. osób powyżej 50 roku życia oraz posiadających co najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku.

Jednocześnie warto wiedzieć, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w określonych przypadkach, może zostać skrócony i wydłużony. 

Skrócony m.in. o okres:

 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
 • robót publicznych
 • odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek,
 • oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Pobieranie zasiłku może z kolei zostać wydłużone o czas, przez który przysługiwałby kobiecie zasiłek macierzyński – w przypadku urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania.

Źródło: pitax.pl/ /poradnikpracownika.pl

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM