Nadawca TOK FM odwołuje się od decyzji przewodniczącego KRRiT. Publikujemy główne punkty uzasadnienia

Inforadio, nadawca Radia Tok FM, złożył za pośrednictwem KRRiT do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołanie od decyzji Przewodniczącego KRRiT nakładającej na stację karę pieniężną z art. 18 ust. 1 i zaskarżył tę decyzję w całości. Publikujemy główne punkty odwołania.

W uzasadnieniu nadawca odwołał się m.in. do następujących kwestii:

A. BŁĘDNE ZASTOSOWANIE ART. 18

1. Przewodniczący wszczął postępowanie, aby ukarać nadawcę za "EMISJĘ przekazów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym", a to nie jest zgodne z normą określoną przez przywoływany art. 18, bo ten zakazuje PROPAGOWANIA postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. "Emisja przekazu" i "propagowanie przekazu" to dwa odmienne czyny o różnych przesłankach, z czego tylko "propagowanie" jest zakazane przez art. 18.

2. Przesłanka PROPAGOWANIA poglądów i postaw sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym - nie została spełniona, ponieważ musi ona dotyczyć całej audycji, nie może odnosić się do incydentalnego pojawiania się treści, które mogą być uznane za sprzeczne z wartościami wskazanymi w art. 18. Ukarana audycja zawierała dwie pojedyncze wypowiedzi, które stały się przedmiotem kary, tym samym nie są spełnione przesłanki "propagowania".

3. Ponadto PROPAGOWANIE to wezwanie do działania, namawianie do podjęcia aktywności, zmiany poglądów, nakłanianie do przyjęcia określonej postawy z elementami perswazji czy sugestii. Samo wyrażanie opinii nie nosi znamion "propagowania".

4. Dodatkowo Przewodniczący KRRiT wszczynając postępowanie nie sformułował konkretnego zarzutu, w jaki sposób przekaz w audycji naruszał moralność lub dobro społeczne.

B. INNY POWÓD POSTĘPOWANIA NIŻ POWODY NAŁOŻENIA KARY

Przewodniczący KRRiT inaczej określił przedmiot postępowania w zawiadomieniu o jego wszczęciu, a inaczej w decyzji o nałożeniu kary. Innymi słowy - ukarał za coś innego, niż zapowiadał.

Konkretne wszczął postępowanie za:
1. Emisję przekazów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.

Ukarał za:
1. Rozpowszechnianie audycji propagującej poglądy i postawy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym;
2. Rozpowszechnianie audycji propagującej działania sprzeczne z prawem;
3. Rozpowszechnianie audycji zawierającej treści nawołujące do nienawiści i treści dyskryminujących.

C. BRAK MOŻLIWOŚCI OBRONY I ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ

Ukaranie nadawcy za kwestie, które nie zostały wskazane w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania skutkowało tym, że TOK FM nie miał możliwości jakiejkolwiek obrony, złożenia wyjaśnień, co jest rażącym naruszeniem prawa.

[Przykład: Przewodniczący w uzasadnieniu swojej decyzji podaje, że podstawą do nałożenia kary był również fragment audycji, w którym gość wypowiada się o "cierpiętniczej" postawie licealistów. Na żadnym etapie postępowania administracyjnego Przewodniczący nie informował o tym nadawcy, tak więc ten nie miał możliwości przedstawienia argumentów na swoją obronę przed nałożeniem kary. Po pierwsze słowa te padły w audycji na żywo z ust gościa, za co nadawca nie może być karany, po drugie nie były przez nadawcę w żaden sposób powielane, po trzecie odnosiły się do licealistów (potencjalnych użytkowników podręcznika), nie zaś do ofiar II wojny światowej - jak twierdzi w uzasadnieniu swojej decyzji Przewodniczący.]

D. PRZEKROCZENIE KOMPETENCJI PRZEWODNICZĄCEGO KRRiT

Przewodniczący KRRiT w decyzji o nałożeniu kary zarzucił treściom audycji naruszenie dóbr osobistych autora omawianego w audycji podręcznika. Natomiast KRRiT nie posiada kompetencji ochrony dóbr osobistych osób prywatnych - jest to przekroczenie kompetencji przewodniczącego określonych w ustawie o radiofonii i telewizji.

E. RZEKOMA MOWA NIENAWIŚCI

Przewodniczący KRRiT zarzucił audycji mowę nienawiści wobec osób podzielających poglądy PiS. Podstawą tego oskarżenia jest przywołanie w trakcie audycji politycznego związku autora podręcznika poprzez użycie wyrażenia „były eurodeputowany PiS".

Pełna treść odwołania (23 strony) złożonego przez Inforadio zostanie opublikowana w białej księdze, w której spółka dokumentuje swoją korespondencję z Przewodniczącym KRRiT. Biała księga jest dostępna na serwisie internetowym Radia TOK FM - TUTAJ >>

TOK FM PREMIUM