500 plus dla seniora - nowe przepisy. Jakie kryteria trzeba spełniać? Poznaj wszystkie zasady

Dodatek 500 plus dla seniora to nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po zmianie przepisów w 2022 r. grupa uprawnionych zwiększyła się, jednak aby dostać wypłatę, należy udowodnić swój zły stan zdrowia. Ponadto na dodatkowe pieniądze mogą teraz liczyć osoby, które nie otrzymują emerytury ani renty. Jakie kryteria trzeba spełniać?

O dodatkowe 500 plus dla seniora można ubiegać się od 2019 roku. Jednak po zmianie przepisów w 2022 r. grupa uprawnionych do pobierania świadczenia znacząco się zwiększyła. Tegoroczna zmiana przepisów polegała na zwiększeniu progu dochodowego, uprawniającego do skorzystania z dodatku. Aby  środki co miesiąc trafiały na konto osoby uprawnionej, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty, a także udowodnić słaby stan zdrowia osoby, która stara się o dodatek.

 500 plus dla seniora z ZUS. Po zmianie przepisów nie tylko dla emerytów

W 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku 500 plus dla seniora. Aktualnie świadczeniobiorcami mogą zostać osoby które:

• ukończyły 18 lat;

• są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• nie są uprawnione np. emerytury, renty;

• są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł; ( wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł.)

• mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce

• jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,

• ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce.

500 plus dla seniora. Tym osobom dodatek nie przysługuje

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

Dodatek 500 plus dla seniora. Trzeba pamiętać o odpowiednich dokumentach

Tak jak w przypadku wielu dodatkowych świadczeń, aby otrzymać 500 plus dla seniora, wymagane jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do niego.

Ze względu na zły stan zdrowia osoby starającej się o świadczenie, może to zrobić również:

• przedstawiciel ustawowy,

• pełnomocnik,

• opiekun faktyczny.

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Natomiast dla osób ubezpieczonych w KRUS to ten urząd będzie miejscem odpowiednim do złożenia wymaganej dokumentacji.

500 plus dla seniora. Takie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać świadczenie

Starając się o dodatek 500 plus dla seniora do wniosku o świadczenie należy dołączyć:

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia.

Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, znaleźć  go można  również w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM