Pracownicza Plany Kapitałowe po nowemu. Zmiany od 2023. Zapiszą cię nawet, jeśli się wypisałeś

W 2023 roku odbędzie się pierwszy automatyczny zapis do PPK. Pomysł wywołuje sporo kontrowersji, gdyż do dobrowolnego, powszechnego programu oszczędnościowego automatycznie zapisani zostaną też ci, którzy nie wyrazili ochoty na oszczędzanie w ramach PPK.

Aktualnie udział  w programie Pracownicze Plany Kapitałowe wynosi niewiele ponad 32 proc. Jak informuje bezprawnik.pl na przystąpienie do państwowego programu oszczędzania na emeryturę zdecydowało się dotychczas 2,42 mln pracowników. 

Automatyczny zapis do PPK. Obejmie nawet tych, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z programu

Automatycznym zapisem do programu będą objęci pracownicy, którzy:

-  już wcześniej złożyli deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK;

- osoby, które zostały zapisane do programu, ale po jakimś czasie, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Deklaracje złożone do 2023 r. będą obowiązywać  do końca marca 2023 r. Od 1 kwietnia 2023 dokonany zostanie automatyczny zapis do programu. 

W 2023 roku automatyczny zapis do PPK  odbędzie się po raz pierwszy, następne będą odbywać się co cztery lata. 

Automatyczny zapis do PPK. Będzie można zrezygnować, pod jednym warunkiem

Jak informuje bezprawnik.pl, zrezygnować z udziału w programie będzie można, "ale pracownicy będą musieli złożyć ponowną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie". I taką rezygnację będzie trzeba składać co cztery lata.  

Automatyczny zapis do PPK. Kogo zapis nie obejmuje? Liczy się wiek

Automatyczny zapis do PPK nie będzie obejmować  osób, które ukończyły 50. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat i nie przystąpiły wcześniej do programu lub wypisały się z niego z własnej woli. Natomiast osoby 50 plus chcące przystąpić do PPK będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Co to jest PPK? W Pracowniczych Planach Kapitałowych środki mają charakter prywatny

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, powszechny program oszczędnościowy, który funkcjonuje we współpracy z państwem oraz pracodawcami. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych pomyślany jest jako dodatkowe źródło oszczędności dla pracowników w późniejszych latach ich życia. System umożliwia długoterminowe odkładanie środków w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Warto przy tym wiedzieć, że płacenie składek na PPK obciąża nie tylko osobę oszczędzającą, ale także pracodawcę, z dodatkową pomocą ze strony państwa. Środki gromadzone w ramach PPK są środkami prywatnymi, podlegającymi dziedziczeniu.

PPK - jak wyglądają wpłaty? Dokonuje ich pracownik, pracodawca oraz Skarb Państwa

Do PPK środki wpłacane są przez:

  • pracownika - wpłata podstawowa to 2% wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.
  • pracodawcę - podstawowa wpłata to 1,5% wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Skarb Państwa - jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł.

PPK - wypłata środków po ukończeniu 60. roku życia - uczestnik może sam zdecydować o formie wypłaty

Po ukończeniu 60 roku życia, uczestnikowi programu PPK zostanie wypłaconych jednorazowo 25% środków zgromadzonych na koncie.

Pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

PPK - wypłata środków możliwa jest także przed ukończeniem 60 lat

Wypłata środków z PPK w kilku przypadkach jest możliwa także przed ukończeniem 60 roku życia:

  • w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia można złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Należy jednak pamiętać, że taki zwrot wiąże się z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy;
  • raz w trakcie uczestnictwa można wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wpłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat;
  • w przypadku poważnej choroby, albo choroby współmałżonka lub dziecka można wypłacić 25% środków;
  • w przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK

PPK - czy warto przystąpić do programu?

Eksperci zauważają, że podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, PPK ma swoje wady i zalety. Więcej na ich temat przeczytasz pod linkiem. 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM