Kontrowersyjne lekcje religii. Rzecznik Praw Obywatelskich kontra kurator oświaty

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że wyłącznie dyrektor placówki, a nie kuratorium decyduje o tym, kiedy w planie lekcji pojawia się religia. Zwrócił się też do małopolskiej Kurator Oświaty, w nawiązaniu do jej wystąpienia podczas konferencji "Prześladowany jak katolik", z prośbą o podanie podstawy prawnej dotyczącej apelu o nieumieszczanie religii na pierwszych i ostatnich lekcjach.

Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty, w czasie niedawnej konferencji "Prześladowany jak katolik", która odbyła się w Częstochowie, przyznała, że naciska na nauczycieli podlegających jej szkół, żeby nie umieszczali katechezy na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu. 

Kurator oświaty naciska na dyrektorów szkół. O co dokładnie chodzi?

- Od lat proszę dyrektorów, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie. To nie jest w porządku. To jest sygnał, zachęta dla młodych ludzi, by nie chodzili na nie - stwierdziła.

Na te słowa zareagowali posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej: Kinga Gajewska, Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka i Krystyna Szumilas oraz Aleksander Miszalski, którzy zdecydowali się napisać w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie lekcji religii

W odpowiedzi na pismo posłów KO Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do kurator Nowak w liście, w którym przypomina, że organizacja religii i etyki w szkole, w tym ich miejsce w planie zajęć jest - jak wskazał minister edukacji i nauki - wyłącznie kompetencją dyrektora placówki, co wynika z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 4 tej ustawy, to dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.

- Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pani Kurator z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych.

Trociuk dodał także, że do RPO od lat trafiają wnioski rodziców dzieci, które nie uczęszczają na szkolne lekcje religii, z postulatem umieszczania tych zajęć właśnie na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych.

- Wnioskodawcy ci zwracają uwagę, że konieczność oczekiwania na okienkach w bibliotece, czy świetlicy może być dla ich dziecka źródłem poczucia wykluczenia. Sygnalizowany jest też niekiedy problem organizowania na lekcjach religii podczas nieobecności katechety zastępstw z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich uczniów

- czytamy. 

Link do listu

Ile dzieci i młodzieży uczęszcza w Polsce na religię?

Opublikowane w lipcu wyniki badań CBOS pokazały jak zmieniło się uczestnictwo w lekcjach religii uczniów szkół ponadpodstawowych w ostatnich latach. 

Okazuje się, że w 2010 r. na religię uczęszczało 93 proc. osób w wieku 17-19 lat.  W 2018 r. było ich 70 proc., a w 2022 r. już tylko 54 proc.

Z badania wynika, że odpływ dzieci z lekcji religii jest najbardziej zauważalny w dużych miastach. 

W 2021 r. warszawski ratusz przepytał w tej sprawie 440 szkół. Jego badania potwierdzają, że w szkołach podstawowych frekwencja na religii jest większa (67,6 proc.). Wypisy z tych lekcji są najczęstsze na etapie szkoły ponadpodstawowej. 

Źródło edziecko.pl/wyborcza.pl/

TOK FM PREMIUM