Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Są specjalne wytyczne i terminy

Zamrożenie cen prądu zacznie obowiązywać już wkrótce. Rząd przyjął limity zużycia energii do wysokości 2 tys. 2,6 tys. i 3 tys. kWh rocznie, co gwarantuje gospodarstwom domowym rozliczenia w 2023 roku po cenach z 2022. Sprawdź, jakich grup dotyczą poszczególne limity, gdzie złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu i co powinno znaleźć się w oświadczeniu.

 Tzw. ustawa zamrażająca ceny prądu w 2023 roku, zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu nie zmienią się i do określonych limitów zużycia będą utrzymane na poziomie cen z 2022 roku. 

Zamrożenie cen prądu. Komu przysługują wyższe limity zużycia prądu?

Ustawodawca wprowadził  jednak limity zużycia prądu, uprawniające do zamrożenia cen prądu.

Limity wyglądają następująco:

 • do 2 MWh rocznie (2000 kWh) - dla gospodarstw domowych,
 • do 2,6 MWh (2600 kWh) - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
 • do 3 MWh (3000 kWh) - w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. 

Ustawa zamrażająca ceny prądu 2022. Za oszczędzanie prądu przewidziane są zniżki

Z zamrożenia cen prądu wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?

Chcąc skorzystać z wyższych limitów, należy złożyć oświadczenie. Do oświadczenia trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o wyższy limit.

Są to:

 • w przypadku rolników — decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
 • w przypadku dużych rodzin — skan Karty Dużej Rodziny z widocznym numerem karty,
 • w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością — orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za dostawę prądu, może chcieć skontrolować dołączone dokumenty i zażądać okazania oryginałów. Wnioskodawca ma wówczas obowiązek okazać oryginały decyzji o wymierzeniu podatku, Karty Dużej Rodziny czy orzeczenia o niepełnosprawności.

Oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym to prawo należy złożyć do dostawcy energii. 

Można to zrobić:

 • osobiście, 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
 • elektronicznie. 

Składając oświadczenie elektronicznie dokument należy podpisać:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym
 • podpisem osobistym.

W oświadczeniu powinna znaleźć się następująca klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. karny". 

Oświadczenie/wniosek, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Gospodarstwa domowe uprawnione do skorzystania z limitu do 2 MWh rocznie, nie muszą składać żadnych dokumentów.

Zamrożenie cen prądu. Sejm podjął decyzję

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw maksymalna cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

W przypadku gospodarstw domowych nowa cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Źródło: Muratorplus.pl/ Eska.pl

TOK FM PREMIUM