Zmiany w dodatku węglowym. Odrzucony wniosek można złożyć ponownie

Ustawa o dodatku węglowym została kolejny raz zmieniona a nowelizacja weszła w życie 3 listopada 2022. Pieniądze mogą być teraz przyznane na źródło ciepła, a nie jak wcześniej - na jeden adres. Aby dostać pieniądze, już nie trzeba mieć złożonej deklaracji CEEB, która wcześniej była jednym z warunków. Na czym dokładnie polegają zmiany? Wyjaśniamy.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wynikającymi z ustawy o dodatku węglowym, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to gospodarstwo, które wystąpiło o pieniądze jako pierwsze. Takie zapisy spowodowały, że dodatku węglowego nie mogły otrzymać rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami. W związku z tym konieczna była nowelizacja ustawy.

Zgodnie z nowelizacją dodatek węglowy w wysokości 3000 zł należy się aktualnie większej liczbie osób. Mogą one teraz złożyć wniosek, jeśli tego nie zrobiły lub jeśli spotkały się z odmową przyznania świadczenia.

Ustawa o dodatku węglowym. Z jakich powodów dodatek węglowy był odrzucany?

Dotychczas gminy najczęściej odrzucały wnioski o dodatek węglowy osobom, które:

  • nie wpisały lub nie zgłosiły źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022,
  • złożyły wniosek jako kolejne gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, mimo że reprezentowały odrębne gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przyznany był osobie, która wniosek składała jako pierwsza.

Odrzuconych wniosków było sporo. W niektórych gminach nawet 20-30 proc.

Odrzucony wniosek o dodatek węglowy można złożyć ponownie

Aktualnie wprowadzone zmiany w ustawie znoszą wymóg złożenia deklaracji CEEB, jak i zasadę "jeden dodatek na jeden adres".  Jeśli wniosek o dodatek węglowy został wcześniej przez gminę odrzucony, od listopada można złożyć go ponownie.

W jakiej sytuacji można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy?

  • Jeśli wniosek o dodatek węglowy został odrzucony, z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres"  - teraz można go złożyć po raz drugi. 
  • Jeśli powodem odrzucenia był brak wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zmiany w dodatku węglowym. Co dokładnie się zmieniło?

Aktualnie, zgodnie z  obowiązującą od 3 listopada 2022 roku ustawą, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, przedstawiciel gminy, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

Oznacza to, że teraz dodatek węglowy od 3 listopada jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przedstawiciel gminy stwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzi wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nie ma już aktualnie zastosowania dotychczasowa zasada "kto pierwszy ten lepszy", a dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy. 

Dla kogo dodatek węglowy na nowych zasadach?

Jednak aby dostać dodatek węglowy na nowych zasadach również muszą być spełnione pewne warunki:

  • każdy wnioskodawca musi prowadzić osobne gospodarstwo domowe.
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobny piec węglowy albo korzysta z pieca współdzielonego.

Jak będzie to sprawdzane? Zgodnie ze znowelizowaną ustawą sprawdzi to przedstawiciel gminy podczas wywiadu środowiskowego. A z każdego przeprowadzonego wywiadu będzie musiała być sporządzona notatka służbowa.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

- W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku – czytamy w ustawie.

Dodatek węglowy. Zmiany dotyczące deklaracji CEEB

To nie koniec zmian. Wcześniej warunkiem wypłacenia dodatku węglowego było wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Teraz tego wymogu już nie ma.

- Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - czytamy w ustawie.

Oznacza to jednak nowe obowiązki dla samorządów. Bowiem jeśli z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że w gospodarstwie jest np. piec, który do ewidencji powinien być zgłoszony, wówczas wpisu takiego ma dokonać przedstawiciel gminy bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek węglowy. Kto najszybciej dostanie pieniądze?

Po najnowszych - listopadowych - zmianach wszystkie nierozpatrzone do tej pory wnioski będą rozliczane według nowych zasad.

Na 3000 zł - najdłużej czyli do 60 dni od dnia złożenia wniosku, poczekają wszyscy, których wniosek będzie budzić  zastrzeżenia, co do zgodności ze stanem faktycznym. W tym kontekście gminy dostały wyraźne instrukcje, jak mają prowadzić kontrole i jakich narzędzi do weryfikacji użyć.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Mimo licznych zmian w ustawie o dodatku węglowym, nie zmienił się ostateczny termin składania wniosków. Wniosek o dodatek węglowy można złożyć jeszcze tylko do 30 listopada 2022 roku. Można to zrobić:

  • online przez ePUAP
  • osobiście w urzędzie gminy.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Źródło: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku / 

Muratorplus.pl/ Samorzad.pap.pl/Portalsamorzadowy.pl

TOK FM PREMIUM