Abonament RTV 2024. Ile będzie wynosić i kto jest zwolniony z płacenia?

Abonament RTV jest w Polsce opłatą obowiązkową. Poniżej wyjaśniamy, jakie stawki opłat trzeba będzie zapłacić w 2024 roku oraz kto z powinności uregulowania abonamentu RTV 2024 będzie zwolniony.
Zobacz wideo

 

Abonament RTV dla użytkowników odbiorników telewizyjnych i radiowych jest w Polsce opłatą obowiązkową. Corocznie wysokość stawki ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, natomiast organem odpowiedzialnym za pobieranie należności jest Poczta Polska.

Wysokość opłat za abonament RTV 2024 roku

Opłata za abonament RTV 2024 wynosić będzie:

 • 1 miesiąc za radioodbiornik -  8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
 • 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Opłaty należy uiszczać do 25 dnia miesiąca. Osoby, które zapłacą za więcej miesięcy lub za cały rok z góry, mogą skorzystać ze zniżki. Tabela opłat za abonament RTV 2024 - pod linkiem. 

Abonament RTV 2023 - aktualne stawki

Opłata za abonament RTV 2023 wynosi:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

Warto również pamiętać, że za niepłacenie abonamentu RTV czy brak rejestracji odbiornika, można dostać karę w wysokości nawet 30-krotności jego miesięcznej wysokości.

Abonament RTV 2023 - kto jest zwolniony z płacenia? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Spora grupa Polaków, którzy mają zarejestrowany odbiornik, nie musi płacić abonamentu RTV.  Z obowiązku tego, zwolnione są między innymi osoby:

 • które skończyły 75 lat;
 • mające pierwszą grupą inwalidzką;
 • całkowicie niezdolne do pracy;
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
 • niesłyszące;
 • niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;
 • spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.;
 • bezrobotne;
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin po śmierci kombatantów;
 • osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych;
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
 • weterani poszkodowani wskutek działań poza granicami Polski.

Kto nie płaci abonamentu RTV, może się spodziewać kontroli

Warto też wiedzieć, że kto nie płaci abonamentu RTV, a używa odbiorników radiowo-telewizyjnych, może spodziewać się kontroli i kary.

Za niepłacenie abonamentu RTV czy brak rejestracji odbiornika, można dostać karę. 

Stosowane są różne metody sprawdzenia, czy w domy znajduje się odbiornik bądź odbiorniki. Jednak są osoby, do których kontrolerzy mogą dotrzeć w pierwszej kolejności. Należą do nich: 

 • osoby, które zarejestrowały telewizor lub radioodbiornik (należy zarejestrować go w ciągu 14 dni od nabycia), ale przestały płacić abonament. Ta grupa musi opłacić zaległy abonament wraz z odsetkami,
 • osoby, które nigdy nie zarejestrowały odbiorników. Jeśli urzędnik udowodni im posiadanie odbiornika, zostanie im naliczona grzywna. Grzywna wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty, czyli w 2023 roku - 735 zł.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należność trzeba opłacić w terminie 7 dni. 

Źródło: Poczta Polska

TOK FM PREMIUM